Phụ lục 3: HƯỚNG DẪN VỀ THỦ TỤC XIN XÁC NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỐI VỚI LHS VIỆT NAM TẠI TRUNG QUỐC

Lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại các trường ĐH của Trung Quốc (bao gồm LHS Hiệp định, LHS HB Ngân sách NN và LHS tự phí) khi kết thúc khóa học nếu cần xin Giấy xác nhận tốt nghiệp của ĐSQ (hoặc các Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại địa phương sở tại đã được ĐSQ ủy quyền), khi xin xác nhận của Cơ quan đại diện cần chuẩn bị các giấy tờ sau đây:

1. Báo cáo tốt nghiệp (theo mẫu của Cục Đào tạo với nước ngoài): phần “Kính gửi” cần đề rõ các đơn vị nhận gồm: Bộ Giáo dục Đào tạo, ĐSQ Việt Nam tại Trung Quốc (nếu ở địa bàn có Tổng lãnh sự quán thì cần ghi rõ tên của TLSQ tại đó), cơ quan cử đi học (nếu có);
2. Xác nhận tốt nghiệp (theo mẫu của Cục Đào tạo với nước ngoài);
3. Bản nhận xét LHS của Đoàn TN hoặc Hội LHS Việt Nam tại địa phƣơng sở tại; Nếu là Đảng viên thì nộp thêm bản phô tô nhận xét Đảng viên của Chi bộ LHS;
4. Kết quả học tập của cả khóa học学习成绩单 có dấu xác nhận của nhà trường;
5. Bằng Tốt nghiệp 毕业证书(bản phô tô);
6. Chứng nhận Học vị 学位证书(bản phô tô);
7. Bằng khen, Giấy khen (nếu có);
8. Phương thức liên lạc: LHS cần ghi rõ phương thức liên lạc của mình, bao gồm Mobile & Email;
9. Quyết định cử đi học ( QĐ gia hạn nếu có)

Chú thích:
- Các giấy tờ ở mục 5,6: nếu sau khi LHS tham gia bảo vệ Luận văn tốt nghiệp nhưng chưa được cấp phát Bằng TN và Chứng nhận Học vị, cần xin xác nhận của nhà trường về việc đã tham gia bảo luận văn và được thông qua, sau khi nhận được Bằng TN & Chứng nhận Học vị cần nộp bổ sung bản phô tô về ĐSQ (Bắt đầu từ ngày 1/8/2014 LHS phải có bằng học vị và bằng tốt nghiệp, ĐSQ mới giải quyết hồ sơ )
- Mẫu Báo cáo TN và Xác nhận TN tải về từ website của Cục Đào tạo với nước ngoài http://www.vied.vn để tìm ở phần phụ lục của “Cẩm nang dành cho LHS”;
- Bắt đầu từ năm 2012 trở đi sẽ thực hiện theo Quyết định số 740/QĐ-BGDĐT về đơn giản hoá thủ tục hành chính, việc thực hiện xin Giấy xác nhận tốt nghiệp của LHS không phải là bắt buộc mà là tự nguyện hoặc do nguyện vọng cá nhân;
- Các thứ giấy tờ nói trên nộp về cho Bộ phận quản lý LHS của ĐSQ qua fax, EMS, những hồ sơ đầy đủ và hợp lệ sẽ được trình lãnh đạo Sứ quán ký xác nhận. Thời gian xét duyệt là 10 ngày làm việc kể từ khi Bộ phận GD & Quản lý LHS nhận được hồ sơ do LHS gửi, Đại sứ quán sẽ có văn bản xác nhận chính thức gửi đến địa chỉ của LHS (phí gửi thư do bên nhận chi trả ).
- Vé máy bay về nƣớc đối với LHS công phí: đăng ký trực tiếp với chuyên viên phụ trách mình của Cục ĐTVNN.

====================================================
Mẫu 8
BÁO CÁO TỐT NGHIỆP

Kính gửi: - Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Đại sứ quán Việt Nam tại......
1. Họ và tên LHS: ………………………………………Giới tính: ...................................
2. Ngày tháng năm sinh: .............................................. Nơi sinh: ....................................
3. Quê quán: ........................................................................................................................
4. Thời gian được cử đi học tập, công tác: ..........................................................................
5. Ngày tốt nghiệp: ....................................................... Ngày về nước: ...........................
6. Kết quả học tập: (viết theo xếp loại, nếu có; hoặc số môn đạt điểm A, điểm B, C… hoặc theo cách cho điểm của Trường; văn bằng được cấp, thông tin này bắt buộc phải có, nếu chưa có thì LHS phải trình bày rõ lý do):
.......................................................................................................................................
7. Nơi đến học tập, công tác ở nước ngoài (ghi rõ tên cơ sở đào tạo):
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
8. Đánh giá của cơ sở đào tạo hay Giáo sư (nếu có, viết tóm tắt):
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
9. Tự đánh giá kết quả: ........................................................................................................
Tên đề tài luận văn thạc sĩ (nếu học thạc sĩ coursework không có luận văn thì ghi: không có luận văn), đề tài luận án tiến sĩ, vấn đề thực tập; Tên và học hàm, học vị của người hướng dẫn; Tự đánh giá đã tiếp thu được điều gì bổ ích nhất trong quá trình học tập.
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
10. Nguyện vọng, đề nghị của LHS (Trở lại cơ quan cũ, bố trí nơi làm việc hoặc công việc mới phù hợp hơn với kết quả đã được đào tạo, vấn đề hoặc công trình kiến nghị được ứng dụng, khả năng ứng dụng, yêu cầu được học tập bồi dưỡng thêm, yêu cầu về điều kiện làm việc trong nước…):
.......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
11. Góp ý kiến cho các cơ quan quản lý: Bộ GDĐT, Cục ĐTVNN, các Vụ thuộc Bộ GDĐT, Đại sứ quán về cách tuyển chọn, hồ sơ, phương thức quản lý, các dịch vụ cho LHS, kinh phí, học bổng, cung cấp thông tin…
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
12. Cơ quan công tác sau khi tốt nghiệp về Việt Nam:
.......................................................................................................................................
13. Địa chỉ cơ quan, nhà riêng, số điện thoại, email sau khi trở lại công tác hoặc được phân công, tuyển dụng (bắt buộc phải cung cấp thông tin này)
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
14. Những điểm đặc biệt (Do chuyên viên Cục Đào tạo với nước ngoài viết nhận xét về thành tích đặc biệt, các lưu ý, kiến nghị trong sử dụng, bồi dưỡng nhân tài):
................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................

……………., ngày …….. tháng ……. năm 200…
Người khai (Ký và ghi rõ họ tên)
LHS nộp Hồ sơ tại Văn phòng một
cửa - Cục Đào tạo với nước ngoài, Bộ
Giáo dục và Đào tạo, 21 Lê Thánh
Tông, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.


Tóm tắt nội dung luận văn, luận án hay vấn đề thực tập
(Không quá 100 từ)

=========================================================
Mẫu 9
(Xác nhận của Cơ quan đại diện ngoại giao khi tốt nghiệp)
CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO NƢỚC CHXHCN VIỆT NAM
TẠI: ……………………………………………..


------------------------------------------------------

GIẤY CHỨNG NHẬN
Đại sứ quán nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại:
............................................................................................................................................................
căn cứ vào hồ sơ có tại Bộ phận phụ trách công tác lưu học sinh, chứng nhận rằng:
Ông (Bà): ...........................................................................................................................................
Sinh ngày: .................................. tại ..................................................................................................
Công tác tại: .....................................................................................................................................
Theo khoá đào tạo (tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, thực tập sinh):
.......................................................................................................................................................
Chuyên ngành:........................................................................
Tên đề tài Luận văn tốt nghiệp: .............................................................................
tại (Tên cơ sở đào tạo nước ngoài):
từ tháng ......... năm 200..... đến tháng ........ năm 200.....
Trong quá trình học tập, Ông (Bà): ......................................................................................
đã chấp hành đúng những quy định của Đại sứ quán đối với lưu học sinh.
Kính chuyển Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan chức năng giải quyết các thủ tục tiếp theo cho lưu học sinh.
..........., ngày ....... tháng ....... năm 20…....
    ĐẠI SỨ

 

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hotline: 13098886405